Skip Navigation Links

MISSIE

De Vlaamse Kunstcollectie is een knooppunt voor museumcollecties. Als dienstverlenende en kostendelende organisatie is de Vlaamse Kunstcollectie een platform voor gezamenlijke acties en gedeelde infrastructuur voor musea in Vlaanderen.


De Vlaamse Kunstcollectie biedt vraaggestuurde zowel als proactieve dienstverlening aan geïnteresseerde musea zodat deze hun praktijken op elkaar kunnen afstemmen en gezamenlijk nieuwe trajecten kunnen opzetten teneinde een duurzame, kwaliteitsvolle en actuele (digitale) praktijk op (inter)nationaal niveau te realiseren.


De Vlaamse Kunstcollectie biedt in eerste instantie diensten en infrastructuur aan die ervoor zorgen dat in de Vlaamse musea:

 • Metadata genormaliseerd en verrijkt worden en musea een organisatie-specifiek beeldbeleid kunnen opzetten (de contentlaag);
 • Digitale collecties via een flexibel en open informatiesysteem voor hergebruik ter beschikking kunnen gesteld worden (de verbindingslaag);
 • Gedigitaliseerd erfgoed zichtbaar en (her)gebruikt wordt (de dienstenlaag);
 • Verschillende museale processen geautomatiseerd worden.

Daarnaast blijft de Vlaamse Kunstcollectie ook een samenwerkingsverband van beeldende kunstenmusea die ervoor zorgt dat:

 • Beeldende kunstenmusea versterkt worden in hun kunst- of cultuurhistorisch wetenschappelijk beleid;
 • Beeldende kunstenmusea een overlegd collectiebeleid kunnen opzetten en een overlegde collectiemobiliteit kunnen voeren.

Door de gebruiker centraal te stellen wil de Vlaamse Kunstcollectie de (inter)nationale uitstraling van alle geïnteresseerde musea in Vlaanderen en hun collecties vergroten en deze musea, hun collecties en hun expertise op de meest diverse en actuele wijze presenteren aan een internationaal publiek van leken, deskundigen, peers en andere hergebruikers.


De Vlaamse Kunstcollectie werkt binnen de internationaal aanvaarde deontologische codes en standaarden voor musea en museumcollecties en zorgt voor interoperabiliteit van de gedeelde infrastructuur.

 

VISIE

De Vlaamse Kunstcollectie, het knooppunt voor museumcollecties, wordt aangestuurd door erkende musea uit Vlaanderen en deskundigen, vertrouwd met de voor musea relevante thematieken en praktijken.


De Vlaamse Kunstcollectie wil een ‘duurzame’ organisatie zijn door permanente verbetering op museaal en maatschappelijk vlak na te streven, door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente wijze in de hele werking op te nemen, door stakeholders bij de werking te betrekken.


De Vlaamse Kunstcollectie wil een ‘open’ organisatie zijn. Zij hanteert een bedrijfsfilosofie waarbij de nadruk ligt op transparantie, vrije toegang tot kennis en informatie, én coöperatief management. De Vlaamse Kunstcollectie maakt werk van open content, open access, open architectuur en open broncodes.


De Vlaamse Kunstcollectie wil werken in een ‘gestandaardiseerde’ context zodat (inter)nationale uitwisseling en hergebruik van kennis en expertise mogelijk wordt.


De Vlaamse Kunstcollectie wil ‘hands-on en resultaatgericht’ werken. De organisatie wil niet in de plaats treden van musea en museummedewerkers, maar begeleidt en ondersteunt hen in het neerzetten van effectieve en efficiënte resultaten waar men actief op verder kan bouwen.


De Vlaamse Kunstcollectie draagt ‘samenwerking en afstemming’ hoog in het vaandel. De organisatie zoekt permanent naar partnerschappen en complementariteit, zowel binnen als buiten het culturele erfgoedveld, zowel binnen als buiten de gesubsidieerde sector.

 
DOELSTELLINGEN EN ACTIES 
 
De Vlaamse Kunstcollectie dient vijfjaarlijks een beleidsplan in te dienen bij de Vlaamse overheid. De doelstellingen- en actienota's die bij deze beleidsplannen horen vindt u via de links hieronder. De uitvoering van deze doelstellingen- en actienota's hangt af van meerdere aspecten, niet in het minst van de structurele subsidie die de Vlaamse overheid de organisatie toekent. Gedurende de loop van de beleidsperiode worden doelstellingen en acties ook bijgestuurd op basis van de lopende praktijk of nieuwe inzichten. Om zeker te zijn of een specifieke doelstelling of actie nog steeds tot het werkingsgebied van de organisatie hoort, neemt u best contact op met de coördinatie van de Vlaamse Kunstcollectie. 

De voornaamste operationele doelstellingen van de Vlaamse Kunstcollectie zijn de volgende:

De Vlaamse Kunstcollectie,

 • ondersteunt (groepen van) geïntereseerde musea in het normaliseren en verrijken van metadata en het voeren van een organisatie-specifiek beeldbeleid.
 • compilieert, onderhoudt, documenteert en promoot een flexibel en open informatiesysteem dat geïnteresseerde musea moet toelaten hun gedigitaliseerde collectie voor hergebruik ter beschikking te stellen.
 • werkt, samen met Packed vzw en andere organisaties, aan permanente visievorming, onderzoek en ontwikkeling betreffende digitalisering in de museumsector.
 • zet internationale presentatie- en aggregatietools op met (groepen van) geïnteresseerde musea en maakt zo de gedigitaliseerde collecties zichtbaar voor verschillende gebruikersgroepen.
 • helpt (groepen van) geïnteresseerde musea om hun museale processen sterker te automatiseren.
 • wil, in samenwerking met andere erfgoedactoren en formele en informele leerinstanties, werken aan digitale competenties en vaardigheden. De VKC biedt hiertoe vorming, opleiding en hands-on ondersteuning.
 • confirmeert zich tot de internationale norm met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 • zet in op een praktijkgerichte krachtenbundeling met Vlaamse musea o.m. in functie van een versterkte collectiemobiliteit en een overlegd collectiebeleid, alsook het afstemmen van de wetenschappelijke activiteiten tussen de musea en met de Vlaamse universiteiten.

PDF Beleidsplan 2007-2010

PDF Beleidsplan 2009-2013

PDF Beleidsplan 2014-2018

PDF Beleidsplan 2019-2023

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.