Skip Navigation Links

Via de collectie online wil de Vlaamse Kunstcollectie de kunstwerken van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Museum voor Schone Kunsten Gent en het Groeningemuseum Brugge tonen aan het publiek vanuit een educatieve en dus niet-commerciële overweging. De Vlaamse Kunstcollectie beschouwt de missie van haar digitaliseringproject pas als geslaagd als het publiek er iets van kan opsteken. Op die manier wil zij bijdragen tot een actieve cultuurparticipatie en betekent de collectie online een meerwaarde voor een basisopdracht van de musea, met name het "informeren en presenteren van de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving" (ICOM).
 
Voor elke reproductie en/of mededeling aan het publiek van één van de afgebeelde kunstwerken op deze collectie online, kan u zich wenden tot
Lukas Art in Flanders vzw. Lukas staat garant voor hoogwaardige digitale reproducties, die in het gewenste formaat besteld kunnen worden via Lukasweb, de online beeldenbank. Ook digitale reproducties van kunstwerken, die nog niet in deze beeldenbank zijn opgenomen, kunnen bij Lukas worden besteld.  Lukas treedt ook op als eerste contactpunt voor het verlenen van copyright en kan u eventueel doorverwijzen naar SABAM (of andere rechthebbenden als dat nodig is).

De zwart-wit beelden zijn in opdracht van de musea gemaakt door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel. Voor het gebruik van deze beelden dient u zich te wenden tot het KIK en melding te maken van de herkomst: Copyright IRPA-KIK, Brussel.  

Kunstwerken waarvan de beschermingstermijn op auteursrecht nog niet verstreken is (werken waarvan de auteur minder dan 70 jaar geleden is overleden), staan in deze collectie online aangeduid met "© SABAM Belgium 2011" onderaan de afbeelding op de detailfiche. Deze beelden kunnen noch gereproduceerd, noch gedownload worden zonder toestemming van de auteur of diens lasthebber. Iedere reproductie, aanpassing, gedeeltelijke wijziging of doorgifte via tv, kabel of internet van werken van het SABAM-repertoire is verboden, behoudens voorafgaande toestemming van SABAM, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, Aarlenstraat 75-77 te 1040 Brussel, België. Tel. +32 (0)2 286.82.80, fax.: 0032 (0)2 230.47.36, internet: http://www.sabam.be, e-mail: visual.arts@sabam.be

Als u van mening bent, dat voor bepaalde werken het auteursrecht werd geschonden, kan u contact opnemen met de Vlaamse Kunstcollectie.    
    
info@vlaamsekunstcollectie.be
T +32 (0)9 225 49 34

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.