home
 
Voormalig hoogaltaarretabel van de Antwerpse Sint-Michielsabdij in de Sint-Trudokerk te Zundert
detail expositienis
(copyright Valérie Herremans)Nog twee andere onderdelen van het retabel kregen een ereplaats in het interieur van de nieuwe Sint-Trudokerk. Het gaat vooreerst om de expositienis die zich oorspronkelijk in de predella, het muurvlak boven de altaartafel en onder het altaarstuk, bevond. Aan weerszijden van de zwartmarmeren nis die door een driehoekig fronton bekroond wordt, bevinden zich twee prachtige albasten engelenvoorstellingen.


Voormalig hoogaltaarretabel van de Antwerpse Sint-Michielsabdij
in de Sint-Trudokerk te Zundert - detail expositienis engel
(copyright Valérie Herremans)De gevleugelde engelenhoofden torsen manden met vruchten, een symbool voor de eucharistie. In deze nis kon tijdens misvieringen het altaarkruis opgesteld worden. Anderzijds kon zij ook een monstrans herbergen wanneer het H. Sacrament ter aanbidding geëxposeerd werd.


Elders in de kerk treffen we het tabernakel aan. De houten deuren zijn gevat in een miniatuur portiek waarop een segmentfronton rust. In het vlak van het fronton werd een albasten Lam Gods aangebracht. Het verzinnebeeldt het Offer van Christus. Dit sacrarium, de bewaarplaats voor de Eucharistische Reserve, dit is de voorraad geconsacreerde hosties die zich steeds voor de communie van de zieken die zich voor de communie van de zieken in stervensgevaar in de kerk dient te bevinden, bevond zich oorspronkelijk aan de achterzijde van het retabel.

Voormalig hoogaltaarretabel van de Antwerpse
Sint-Michielsabdij in de Sint-Trudokerk te Zundert
detail tabernakel
(copyright Valérie Herremans)
In de loop van de geschiedenis van de kerkinrichting heeft het sacrarium verschillende onderkomens gekregen zoals het hangtabernakel, het muurtabernakel of de sacramentstoren. Pas vanaf de zestiende eeuw raakt de bewaring op het altaar meer verspreid. Na de contrareformatorische kerkhervorming geeft men aan deze situering zelfs de voorkeur. Deze verandering moet gezien worden in het licht van het dogma van de Waarachtige Aanwezigheid dat in de Roomse geloofsleer een centrale plaats inneemt. In tegenstelling tot de hervormden geloven katholieken dat Christus waarachtig aanwezig is in het H. Sacrament. Om dit te beklemtonen schrijft de kerk voor dat de Eucharistische Reserve op de meest waardige plaats van de kerk moet bewaard worden. En dit is zonder twijfel het altaar.